Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd.

Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Offerte en orderbevestiging

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting.

Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging.

3. Monsters, Beschrijvingen etc.

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, documentatie en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

Ook kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nooit aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer bestemd werden.

4. Leveringstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend.

Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale waarde van de geleverde goederen mogen overschrijden.

Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz... deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

5. Transport, Risico en Afneming

Alle leveringen boven de 500 € netto factuurbedrag worden franco geleverd ingeval het om leveringen in België gaat. Voor niet franco leveringen in België wordt een supplement van 65 € aangerekend. Voor niet franco afhalingen wordt een supplement van 15 € aangerekend. De goederen reizen nochtans altijd op risico van de koper.

Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verkoop.

6. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

7. Stellen van zekerheid en schorsing van levering

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen.

Zolang deze garantie niet gesteld geworden is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorsen. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan geworden is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.

8. Garantie en Klachten

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten na verloop van 14 dagen na levering bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor.

Nochtans zal elke garantie komen te vervallen: in geval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, in geval van onzichtbare gebreken, indien de aangegeven verbruiksaanwijzing niet werd gevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond gevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging van de een gebrek vertonende geleverde goederen zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn.

9. Garantie en voortverkoop

In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken.

In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen welk danig ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

10. Prijzen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief BTW berekend. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg zou zijn van een grove fout in hoofde van leidende organen van onze vennootschap - onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderin­gen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen of ingevolge eender welke maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan de koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 25%.

Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij dit verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.

11. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, BTW inbegrepen, te geschieden te Gent, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk op het einde van de maand volgende op de maand van de facturering.

Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.

De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de onderwerpelijke of andere goederen.

12. Wanbetaling

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege rente opbrengen aan 10% per jaar.

Bovendien zal elk vervallen bedrag, dat niet betaald geworden is binnen de 14 dagen volgend op het zenden van een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 € , ter forfaitaire en onverminderbare vergoeding van onze buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd de ons bovendien toekomende rechtsplegingvergoeding en gerechtskosten, doch zonder aan onze debiteur het recht te ontnemen op grond van artikel 1244 BW om uitstel van betaling te verzoeken.

13. Verbreking

Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om in geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

Telkens een verkoop, ingevolge een welk danige fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons, wegens uitgezette kosten en gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die wij mochten gemaakt hebben om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

14. Bevoegdheid

Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

 

UZIN UTZ BELGIE NV | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Tel: +32 (0)9 222 58 48 | Fax: +32 (0)9 222 33 80

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw